e-shop
 


 
PRODUKTY   
  telefónne ústredne  
 
KX-TDA30
Digitálna ústredňa s IP protokolom
  Základné vybavenie
 • 0 vstupov, 4 XDP porty (4+4 digitálne prístroje), 4 analógové prístroje

  Systémové funkcie
 • Automatické ISDN nastavenie (BRI)
 • Automatické smerovanie (ARS) / Smerovanie pre komunikáciu s min. nákladmi (LCR)
 • Hudba v pozadí (BGM)
 • Spravovanie rozpočtu
 • Presmerovanie hovoru z obsadenej skupiny do ďalšej
 • Parkovanie hovorov s indikáciou
 • Prevzatie hovoru v skupine
 • Indikácia identifikácie volajúceho účastníka (CLI)
 • Kategória služieb (COS)
 • Zabezpečenie dátového prenosu
 • Oneskorené vyzváňanie
 • Príjem vonkajších hovorov na určenú klapku (DIL)
 • Priama prevoľba (DID)
 • DISA prevoľba
 • Komunikácia s dver. telefónom / Otváranie dvier
 • Potlačenie ozvien
 • Blokovanie klapky
 • Tiesňové volanie
 • Kompatibilita s existujúcimi telefónmi (APT/DPT)
 • Externý senzor / relé *
 • Flexibilné číslovanie (4 číslice)
 • Pohyblivá klapka
 • Uvítanie pre volajúceho
 • Prístupový kód nadradenej ústredne
 • Skupina pre obvolávanie
 • Transfer urgentných hovorov (Hurry-up)
 • Skupina pre obvolávanie (Hunting Group)
 • Presmerovanie zachytených hovorov - keď je obsadené / DND
 • Presmerovanie zachytených hovorov - keď volaný neprijíma
 • Presmerovanie zachytených hovorov na vonkajšiu linku
 • Funkcie správcu
 • Viacjazyčná podpora
 • Diagnostika cez linku
 • Funkcie operátora
 • PC konzola / PC telefón
 • PC programovanie
 • Skupina s vyhľadávaním
 • Rýchle nastavenie
 • Upovedomenie na diaľku
 • Ovládanie stavu zo vzdialenej klapky prostredníctvom DISA
 • Blokovanie klapky na diaľku
 • Skupina pre vyzváňanie
 • Prístup k špeciálnej prenosovej sieti v
 • Podrobný prehľad informácií o prevádzke stanice (SMDR)
 • Rozšírenie pamäte systému *
 • Skupiny podnájomníkov
 • Načasované upovedomenie
 • Režimy dňa (denný / nočný / obedňajší / prestávka)
 • Obmedzenie nákladov
 • Skupina prenášačov
 • Rovnomerná distribúcia hovorov (UCD)
 • Skupina používateľov
 • VIP hovor
 • Vizuálna identifikácia volajúceho

  Funkcie hlasovej pošty (VM)
 • Automatická konfigurácia - Rýchle nastavenie
 • Postúpenie hovorov do schránky hlasovej pošty
 • Identifikácia volajúceho vo VM

 • Presmerovanie zachytených hovorov do schránky VM
 • Príposluch (LCS)

 • Riadenie toku dát ústredne na diaľku prostredníctvom VM
 • Riadenie toku dát VM prostredníctvom ústredne
 • Spätné volanie hlasovej pošty (Funkcia radenia odkazov VM) *
 • Integrácia VM (digitálne / DTMF)
 • VM skupina
 • Transfer pošty VM

  Funkcie klapky
 • Indikácia odkazu v čase neprítomnosti volaného
 • Kód účtu (s núteným zadávaním)
 • Automatická opakovaná voľba
 • Funkcia "šéf - sekretárka"
 • Presmerovanie hovorov (všetkých, keď je obsadené, keď je obsadené / klapka neprijíma, keď klapka neprijíma, z inej klapky, zo skupiny pre príjem hovorov)
 • Pridržanie hovoru
 • Prevzatie hovoru (priame, skupina, DSS, odmietnutie)
 • Postúpenie hovoru (s ohlásením, bez ohlásenia, transfer jedným tlačidlom, návrat ku komunikácii po zavŕšení transferu
 • Konferenčný hovor (trojstranná / viacstranná konferencia, konferencia bez participácie)
 • Typ voľby (tónová / pulzná)
 • Port pre digitálne doplnkové zariadenie (XDP)* (2 digitálne systémové telefóny / jeden port klapky)
 • V základnej výbave 1DHLC modul - 4 porty - DXDP (2 digitálne systémové telefóny a 1 analógový telefón / jeden port klapky)
 • Priamy príjem hovoru jedným dotykom
 • Funkcia "Nevyrušovať, prosím!" (DND)
 • DSS konzola
 • Vstup do hovoru
 • Zoznam klapiek
 • Indikácia dĺžky hovoru pre volanie klapky na vonkajšiu stanicu
 • Prístup k externým funkciám
 • Flexibilne programovateľné tlačidlá
 • Obojsmerná hlasitá komunikácia
 • Hands-free - komunikácia bez manipulácií rukami
 • Voľba režimu komunikácie cez slúchadlo alebo náhlavnú súpravu
 • Veľký LCD displej s podsvietením
 • Prihlásenie a odhlásenie
 • Indikácia volajúceho čakajúceho na kontakt
 • Indikácia volajúceho čakajúceho na kontakt s textom odkazu *
 • Viacjazyčné menu displeja
 • Viacnásobné presmerovanie (max. 4-násobné)
 • Hudba pre pridržaný hovor
 • Upovedomenie o čakajúcom hovore cez reproduktor (OHCA)
 • Príposluch cez zdvihnuté slúchadlo
 • Voľba jedným dotykom
 • Vyhľadávanie (odmietnutie, transfer)
 • Vyhľadávanie (nútené, tiesňové s odkazom)*
 • Paralelné pripojenie telefónu (APT/DPT+SLT, DPT/SLT+PS)
 • Opakovaná voľba posledného volaného čísla
 • Ovládanie zo vzdialenej stanice
 • Prístup k špeciálnym prenosovým sieťam
 • Rýchla voľba - osobná /systémová
 • Indikácia dátumu a času
 • Zmena tónovej voľby na pulznú
 • Príjem vonkajších hovorov prostredníctvom ľubovoľnej stanice (TAFAS)
 • Pohyblivá kategória služieb (COS)
 • Upovedomenie o čakajúcom hovore cez slúchadlo (W-OHCA)
 • Dočasné odhlásenie (Wrap-Up)
 • Port pre doplnkové zariadenie (XDP)

  Funkcie bezdrôtovej komunikácie DECT
 • Automatické odovzdávanie z bunky do bunky
 • Možnosť pripojenia náhlavnej súpravy
 • Prehľad prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov
 • Paralelné pripojenie bezdrôtového telefónu (Wireless XDP)
 • Vibračné vyzváňanie

  Funkcie ISDN služieb
 • Oznamovanie poplatkov (AOC)
 • Pridržanie hovoru (HOLD)
 • Zamedzenie identifikácie volajúceho účastníka (CLIR)
 • Identifikácia volajúceho účastníka (CLIP)
 • Nadviazanie spojenia po uvoľnení obsadenej linky (CCBS)
 • Identifikácia čísla volaného účastníka (COLP)
 • Zamedzenie identifikácie volaného účastníka (COLR)
 • Prevoľba (DDI)
 • vPresmerovanie hovorov ISDN (CFU/CFNR/CFB)
 • Postúpenie hovoru ISDN (CT)
 • ISDN klapka
 • Identifikácia zlomyseľného volania (MCID)
 • Multiúčastnícke číslovanie (MSN)

  Funkcie sieťového prepojenia
 • Alternatívne smerovanie
 • Uzavretý systém číslovania
 • DISA prevoľba do siete
 • Prepojenie súkromnej siete na verejnú
 • Prepojenie verejnej siete na súkromnú
 • QSIG protokol
 • Tandémové prepojenie
 • Trnasfer do siete ústrední
 • Virtuálna súkromná sieť (VPN)
 • Prenos reči cez Internet VoIP (s IP bránou)

  * k dispozícii pre verziu 1.1 a vyššie verzie
  DPT: Digitálny systémový telefón
  APT: Analógový systémový telefón
  SLT: Štandardný jednolinkový telefón
Rozšírujúce moduly k ústredni
  © FLOYD STUDIO 2005-2012  
IQRC